Wyjazd na grzyby

2012-08-28

A- A A+
grzybobranie


Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” orga­ni­zuje wycieczkę na grzy­bo­bra­nie.
Wyjazd odbę­dzie się w dniu 22.09.2012 o godz 6°° z przed bramy kopalni.

Zapewniamy:

  • prze­jazd autokarem
  • kawa, her­bata
  • cie­pły posiłek
  • prze­wod­nik po lesie

Wyjazd dla człon­ków związku i ich rodzin

Decyduje kolej­ność zapi­sów ( zapisy w sie­dzi­bie Komisji Zakładowej), dla­tego pro­simy o wcze­śniej­sze rezer­wa­cje.
Koszt 10zł∕os na ubezpieczenie

Serdecznie zapra­szamy!