XVI Spotkanie Gwarków NSZZ „Solidarność” przy PG SILESIA

2015-12-24

A- A A+

„Jako że potom­kami sta­rych Gwarków się mie­nimy, tako i tra­dy­cje naszych pra­oj­ców pod­trzy­mać nam trzeba…” – tymi sło­wami prze­wod­ni­czący NSZZ „Solidarność” Dariusz Dudek otwo­rzył coroczne Spotkanie Gwarków.

3 grud­nia 2015 roku odbyło się tra­dy­cyjne Spotkanie Gwarków orga­ni­zo­wane przez Komisję Zakładową NSZZ „Solidarność” przy Przedsiębiorstwie Górniczym SILESIA, w któ­rym uczest­ni­czyło bli­sko dwu­stu gwar­ków. Pracownicy oraz zapro­szeni goście wśród któ­rych byli, dyrek­to­rzy kopalni, wła­dze mia­sta i gminy Czechowice-Dziedzice, wójt gminy Bestwina, przed­sta­wi­ciele Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność”, asy­stent Ministra Stanisława Szweda oraz kole­dzy z zaprzy­jaź­nio­nych Komisji Zakładowych punk­tu­al­nie sie­dem godzin przed pół­nocą, zostali przy­wi­tani przez prze­wod­ni­czą­cego Dariusza Dudka, który otwo­rzył XVI Spotkanie Gwarków sło­wami, „Jako że potom­kami sta­rych Gwarków się mie­nimy, tako i tra­dy­cje naszych pra­oj­ców pod­trzy­mać nam trzeba…” Następnie, zostało powo­łane Prezydium a w spra­wach piw­nych nigdy nie­omylne w skła­dzie– gwa­rek Bronisław Gaj, gwa­rek Zdzisław Pyka, gwa­rek Grzegorz Babij, gwa­rek Dariusz Dudek a na Prezesa powo­łany został Norbert Achtelik syn Pawła z Gór Tarnowskich. Spotkanie roz­po­częło się od minuty ciszy, pamię­ta­jąc o tych, któ­rzy ode­szli na wieczną szychtę.

Wprowadzenie lisów, czyli paso­wa­nie mło­dych adep­tów sztuki gór­ni­czej było kolejną czę­ścią naszego spo­tka­nia a mia­no­wa­nia doko­ny­wał dyrek­tor Bronisław Gaj achrezst­nymi byli Dariusz Dudek i Zdzisław Pyka.

W cza­sie imprezy domi­no­wał śpiew oraz liczne kon­kursy, odbyły się m.in., cię­cie drzewa, szta­feta która pole­gała na dobie­gnię­ciu do łaźni zje­cha­nia szy­bem na dół i roz­krę­ca­niu rur, były rów­nież występy „gwiazd” czyli, kwar­tetu balet­nic które zatań­czyły „Jezioro Łabę­dzie” czy też występ Demisa Roussosa. W cza­sie imprezy gwar­ko­wie otrzy­mali tra­dy­cyjne golonka popi­ja­jąc je trun­kiem z Browarów Tyskich.

Była rów­nież pod­nio­sła chwila, pod­czas któ­rej, prze­wod­ni­czący Dariusz Dudek podzię­ko­wał Norbertowi Achtelikowi synowi Pawła z Gór Tarnowskich który przez wiele lat pia­sto­wał funk­cje Prezesa naszych spo­tkań. Niestety dla nas, Prezes Norbert Achtelik odcho­dzi na zasłu­żona eme­ry­turę i tego­roczna pre­ze­sura była jego ostat­nią. Podczas wrę­cze­nia pamiąt­ko­wego kor­dzika cała sala odśpie­wała „Sto lat..” co bar­dzo wzru­szyło NASZEGO Prezesa. Na koniec wszy­scy gwar­ko­wie zaśpie­wali „Wstańmy bra­cia wraz” i XVI

Spotkanie Gwarków NSZZ „Solidarność” przy PG SILESIA prze­szło do histo­rii . Do zoba­cze­nia z rok…

Zobacz gale­rię zdjęć