XVIII KARCZMA PIWNA NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” PRZY PG SILESIA ANNO DOMINI 2017

2018-01-07

A- A A+

Już po raz XVIII spo­tka­li­śmy się na tra­dy­cyj­nej Karczmie Piwnej orga­ni­zo­wa­nej przez Komisję Zakładową NSZZ „Solidarność”. Karczma odbyła się w Czechowicach-Dziedzicach w sali „Domu Chemika”.

Odwiedzili nas zacni goście i Silesiańsy Gwarkowie, a napój któ­rym raczyli się wszy­scy gwar­ko­wie poda­wany był przez fuk­sów piw­nych i to w odpo­wied­niej tem­pe­ra­tu­rze! Golonko było dogo­to­wane i słusz­nej wiel­ko­ści, a humory dopi­sy­wały wszyst­kim bez wyjątku. Zabawą i śpie­wom nie było końca, a rywa­li­za­cja pomię­dzy ławami trwała do ostat­niej chwili. Przed Wysokim a w spra­wach Piwnych Nigdy Nieomylnym Prezydium sta­wiali się wygrani oraz Ci któ­rzy pole­gli lub pod­pa­dli Prezesowi Karczmy Piwnej bądź Kontrapunktom ławy lewej i pra­wej. Wszyscy bez wyjątku otrzy­my­wali nagrodę oraz moż­li­wość napi­cia się zacnego trunku z wyciągu p…ty Prezesa. Dziękujemy wszyst­kim uczest­ni­kom za świetną atmos­ferę którą stwo­rzyli oraz zna­ko­mitą zabawę i rywa­li­za­cję. Już odli­czamy czas do kolej­nej Karczmy Piwnej! Do zoba­cze­nia sza­nowni Gwarkowie.