Złoty Krzyż Zasługi

2018-02-22

A- A A+

Dariusz Dudek jest człon­kiem NSZZ „Solidarność” od 1980 roku. Od 1982 roku nie­prze­rwa­nie pra­cuje w Kopalni Węgla Kamiennego „Silesia” w Czechowicach-Dziedzicach, czyli dzi­siej­szym Przedsiębiorstwie Górniczym Silesia.W latach 1990 — 1998 był człon­kiem Komisji Zakładowej, od 1998 przez dwie kaden­cje peł­nił funk­cję zastępcy prze­wod­ni­czą­cego Komisji Zakładowej, a od 2006 roku jest jej prze­wod­ni­czą­cym. W latach 1998– 2006 był człon­kiem Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność”, a od 2010 roku jest dele­ga­tem Podbeskidzia na Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”. W 2003 roku Dariusz Dudek był współ­or­ga­ni­za­to­rem bez­pre­ce­den­so­wego w skali całego kraju dzie­wię­cio­dnio­wego pod­ziem­nego strajku pra­cow­ni­ków kopalni Silesia w obro­nie kopalni przed likwi­da­cją. Protest ten zakoń­czył się 3 czerwca 2003 roku peł­nym suk­ce­sem związ­kow­ców – kopal­nia oca­lała i ist­nieje do dzi­siaj. Nagrodzony tytu­łem „Związkowca Roku Podbeskidzia” w roku 2009 za nie­złomną postawę w rato­wa­niu miejsc pracy i obronę kopalni Silesia przed likwi­da­cją. Współpomysłodawca i współ­za­ło­ży­ciel spółki pra­cow­ni­czej pod nazwą Przedsiębiorstwo Górnicze SILESIA, która jako pierw­sza w Polsce w 2010 roku wraz z cze­skim inwe­sto­rem stra­te­gicz­nym EPH nabyła kopal­nię Silesia od Kompanii Węglowej czy­niąc ją tym samym pierw­szą pry­watną kopal­nią w Polsce. Dzięki tej trans­ak­cji przy­było bli­sko 1500 nowych miejsc pracy a inwe­sty­cje poczy­nione przez nowego wła­ści­ciela się­gnęły bli­sko 1,5 mld zł. Uczestnik Forum Ekonomicznego w Krynicy w 2017 roku jako jeden z pane­li­stów. Pracuje rów­nież w Komisji dorad­czej przy Ministerstwie Rozwoju przy­go­to­wu­ją­cej ustawę o pry­wa­ty­za­cji przed­się­biorstw pań­stwo­wych poprzez Spółki Pracownicze.

Dariusz Dudek jest uczest­ni­kiem licz­nych kon­fe­ren­cji i sym­po­zjów na temat pry­wa­ty­za­cji przed­się­biorstw pań­stwo­wych poprzez spółki pra­cow­ni­cze, orga­ni­zo­wa­nych zarówno przez zwią­zek jak i insty­tu­cje naukowe, w tym unijne. Oprócz sta­tu­to­wej dzia­łal­no­ści związ­ko­wej jest aktywny w samo­rzą­dzie miej­skim w Czechowicach-Dziedzicach – był człon­kiem Zarządu osie­dla oraz rad­nym Rady Miejskiej. Był i jest nadal jest współ­or­ga­ni­za­to­rem licz­nych imprez dla dzieci oraz spo­łecz­no­ści lokal­nej. Zdobytą wie­dzę prze­ka­zuje kolej­nym poko­le­niom mło­dych dzia­ła­czy związ­ko­wych , jed­no­cze­śnie nie pozo­sta­jąc obo­jętny wobec krzywdy ludz­kiej i nie­spra­wie­dli­wo­ści spo­łecz­nej szcze­gól­nie tej doty­czą­cej człon­ków związku i ich rodzin.